Představení volebního programu České pirátské strany

Verze pro tiskPDF verze

Pokud vás zajímá program ČPS a chtěli byste vědět co že je vlastně za tím vším a co se tím snaží docílit, tak neváhejte. Uveřejnuji zde oficiální tiskovou zprávu a také odkaz ne jeden velice zajímavý článek popisující jak to dnes u nás s OSA a podobnými mafiánskými spolky funguje.

Předně bych chtěl upozornit na výše zmiňovaný článek který najdete na serveru Neviditelný pes: SPOLEČNOST: Jak jsem se stal pirátem

Tisková zpráva České pirátské strany ze dne 4.8.2009

Česká pirátská strana jde do voleb se čtyřbodovým volebním programem. Tyto body byly podrobně
rozpracovány a vybrány jako hlavní. Další dříve zmíněné body samozřejmě zůstávají v programu
strany i nadále.
Jsme liberální strana a nechceme být vnímáni levicově, středově ani pravicově. Toto rozdělení by u
strany s rozumnými cíli, za jakou se považujeme, mělo být považováno za bezpředmětné.

1. Revize autorského zákona

Prvním bodem je snaha o revizi autorského zákona, jehož současná právní úprava je nevýhodná pro
obě strany, tj. pro umělce i uživatele jejich děl. Velká část obyvatel, je nesmyslně kriminalizována.
Přitom se z každého záznamového média platí poplatek v souvislosti s rozmnožováním díla pro
osobní potřebu, který je ospravedlněn právě možností vytvářet kopie pro nekomerční užití.
V tomto bodě ČPS prosazuje:
Transparentní nakládání s příjmy z odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní
potřebu. Každý má právo vědět, kam směřují peníze, které nedobrovolně zaplatil kolektivním
správcům autorských majetkových práv.
Zkrácení doby trvání majetkových práv ze současných 70 let od úmrtí autora na mnohem
kratší dobu. Výsledná doba by měla být předmětem veřejné diskuse.
Zrušení poplatků kolektivnímu správci ze všech prodaných datových nosičů (CD, DVD,
paměťové karty do fotoaparátů, pevné disky pro počítače).
Zrušení autorských poplatků a poplatků za televizi a rozlas v restauracích, obchodech a
firmách.
Možnost používat neoriginální nosič pro veřejnou produkci. Provozovatel platí autorské
poplatky a samotné médium, z kterého produkce běží tak není důležité.
Dekriminalizace šíření díla v elektronické podobě za účelem nekomerčního užití. Naše
představa je taková, že pokud jde o nekomerční šíření, neměl by za něj nikdo dostat ani podmíněný trest.
● V některých případech by mohlo proběhnout přestupkové řízení, ve kterém by se vycházelo z
ceny díla, za kterou je dostupné na trhu. Pokuta by neměla být vyšší než desetinásobek na trhu
obvyklé ceny rozmnoženiny díla.
Náhrada škody, která dnes dosahuje závratných výšin, by měla být určována podle nové metodiky a
hlavně dle zdravého rozumu. Jiný přístup je nutný v případě, že jde o nezveřejněné dílo, kde by měly
být tresty vyšší. Jako společenský nepřípustné považujeme komerční užití takového díla. Ale i zde
bychom chtěli prosazovat princip zdravého rozumu, a nastavit postihy tak, aby tyto vycházely ze
skutečné škody, ne z čísel, které ve většině případů samovolně určí kolektivní správce majetkových
práv díla.

2. Zajištění základních občanských práv a svobod v době Internetu

Právo na svobodný přístup a průchod Internetem - Internet nesmí být pod záminkou
potlačování extremismu, sázení, terorismu, pornografie, kopírovaní, sdílení, apod. omezován.
Tyto problémy mají být řešeny policií, a nezávislými soudy. Jakákoliv uživatelem nevyžádaná
filtrace veřejného obsahu Internetu je zcela nepřípustná.
Právo na soukromí - každý občan našeho státu má právo na soukromí a je neakceptovatelné
aby s ním bylo nakládáno jako s potenciálním pachatelem trestného činu. Proto nesouhlasíme
s uchováváním informací o občanech, které přímo nesouvisí s fungováním demokratického
státu.
Zpravodajské služby pod kontrolou – uvědomujeme si rizika spojená s dnešním stavem
legislativy, která se dotýká českých zpravodajských služeb. Není pro nás přípustné, aby
jakákoliv tajná služba měla nad sebou jediný kontrolní orgán ve formě ministra vnitra, který je
obvykle členem některé politické strany a není tedy zajištěna jeho apolitičnost. Kontrolní
úlohu by měl převzít nový výbor Poslanecké sněmovny, tvořený zástupci všech parlamentních
politických stran, kde za každou stranu je nominován jeden zástupce.
Můj počítač, můj hrad - jakékoliv aktivity, které vedou k vloupávání se do soukromých či
firemních počítačů, ke sběru dat, nebo ke sledování vyhledávacích cílů jednotlivých občanů
musí být trestné. Takovéto činnosti, pokud by byla vedena příslušnými orgány, musí
předcházet povolení totožné s povolením k odposlechu, tedy vydané soudcem, za předpokladu
důvodného podezření z páchání trestné činnosti.
Právo na svobodu projevu – požadujeme revizi “náhubkového zákona”, tak aby nemohl být
zneužíván ke krytí politiků.
Internet je vaše moře – Internet se nesmí stát médiem, kde budou podmínky diktovány
korporacemi či jinými zájmovými skupinami. Existuje reálné nebezpečí, že se tyto skupiny
pokusí zdiskreditovat a postavit mimo zákon jakékoliv metody vytváření bezplatného obsahu,
který by ohrožoval jejich zájmy. Síťová neutralita, jako podmínka svobody projevu, musí být
zachována.
Mýtné brány - systém mýtných bran, je spravován třetí firmou. Celý systém lze využívat i
druhotně, například pro sektorové měření rychlosti, dohledávání kradených vozidel, nebo
monitorování pohybu. Mýtný systém již dnes zaznamenává registrační značky vozidel pod
branami projíždějících a je schopen vytvořit fotografii řidiče vozidla, pouze takto nasbírané
informace týkající se osobních vozů neukládá a nevyhodnocuje. ČPS požaduje, aby byly
dodány záruky, že osobní data nashromážděna mýtným systémem nebudou moci být zneužity.

3. Reforma veřejné správy

Cílem reformy veřejného sektoru je vytvoření moderní, efektivní a maximálně transparentní státní
správy.
Transparentní veřejná správa – chceme významně zprůhlednit státní finance. Podporujeme
vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního
účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je
nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání.
Zveřejňování smluv – chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na
Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení nebo
nejsou osobního charakteru.
Zodpovědnost úředníků – zavedení institutu osobní zodpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je
zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s předchozími body se podaří korupci i
plýtvání minimalizovat.
CzechPointy – neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance)
nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat
několik odborů. Podporujeme proto systém tzv. CzechPointů, ale chceme aby CzechPointy
byly časem plnohodnotnou náhradou přítomnosti na úřadech všude, kde je to možné.
Sdílení informací – státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze
jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka.
Proaktivnost státu – stát by měl všude kde to jde vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit
potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění
(například automatické upozornění na výměnu dokladu).
Služební zákon – jako další podmínku dobrého výkonu státní správy vidíme v zabránění
dalšího odsunutí platnosti Služebního zákona. Bez platného služebního zákona jsou úředníci
jenom loutkami politiků.

4. Přímá demokracie a decentralizace moci

ČPS považuje za nutné využít prvků přímé demokracie jako způsobu přiblížení správy věcí veřejných
občanům.
Za nejdůležitější prvky přímé demokracie považujeme především:
závazné obecné referendum organizované na základě petice občanů - “Švýcarský model”
přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta
republiky, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, úřadu hlavního hygienika apod.)
úpravu pravomocí představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů), tak aby byla umožněna
jejich přímá volba občany.
odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě
posílení pravomoci senátu v podobě možnosti nepřehlasovatelného veta rozhodnutí
poslanecké sněmovny.
● jako naplnění požadavku na existenci malého, efektivního a výkonného státu požadujeme
maximální přesun pravomocí na místní úroveň.

Kontakty:
Bc. Kamil Horký, kamil.horky (zav) ceskapiratskastrana, tel. 606446239
Anežka Bubeníčková, anezka.bubenickova (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 603384487
PhDr Ivan Bartoš, ivan.bartos (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 777306808
Ondřej Profant, ondrej.profant (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 607580015

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

volební program

Dobrý den,
přečetla jsem si volební program Pirátské strany. Líbí se mi. Je mi 70let, a tak ve vašich záměrech a cílech postrádám řešení sociálních problémů (bydlení, zdravotnictví, školství). Např. sociální bydlení, to není problém jen seniorů, ale problémem všech,kteří nedosáhnou svými výdělky na, z mého pohledu, předražené, a nekvalitní novostavby. Jsem si vědoma, že 21. století patří informačním technologiím, je proto nutné, aby jen lidé s vysokým morálním potenciálem, mohli tvořit takové zákony, které budou prospěšné společnosti, ne pouze vyvolené skupině. Je sobota jdu k volbám, a volím Vaši stranu, doufám, že se dostanete tam, kde Váš hlas bude slyšet.